SAİMBEYLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
GÜLÜMSEYEN ÇINARLAR (YAŞLI BAKIM) PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) PERSONEL ALIM İLANI
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak olan yaşlı bakım projesi ( Gülümseyen Çınarlar ) kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro ve Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde şartları tutan adaylar arasından  6 ay istihdam edilmek üzere iki bayan iki erkek olmak üzere 4 (dört)  personel alımı yapılacaktır (asgari ücret mukabilinde)
            İşin tanımı: Evde bakım elemanı;  Temizlik ve bakım hizmeti, genel ev temizliği, çamaşır yıkama, ütüleme, yemek yapımı ve bulaşık yıkama, banyo, ev içi tamirat hizmeti, marangozluk, elektrik tesisatı, su tesisatı, dışarıda yapılacak küçük onarımlar vs.
            Görev Yeri: Saimbeyli Merkez ve Tüm Mahalleler
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
-  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, 
-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,
-  18 – 45 yaşları arasında olması,
-  Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
-Türk Ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmaması
                               
 ÖZEL ŞARTLAR
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı vücut  engeli    bulunmamak,
- Erkek adayların askerliğini yapmış olması ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemesi  
-Erkek adaylar için ehliyet sahibi olması ve aktif araç kullanabilmesi gerekmektedir.
-Varsa iş deneyim belgesi
-İşin süresi 6 ay (2 ay deneme süreli)
-İstenilen iş gücü sayısı:4 ( 2 bayan, 2 erkek)
-Saimbeyli’de ikamet ediyor olmak ( Başvuru tarihinden geri doğru en az 6 ay süreli)
-Seyahat Engeli Bulunmamak
 
 
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER:
1.Sözleşmeli iş talep formu,
2.Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
3.İşe konu sertifika veya belgenin fotokopisi (aslı görülerek),
4.Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.Üç Adet fotoğraf,
6.Adli Sicil belgesi,
7.Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu 
8.Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi
9.Kendi el yazısı ile özgeçmişini belirten CV olması gerekmektedir.
10.Erkek adaylar için ehliyet fotokopisi (aslı görülecek)
11.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Gülümseyen Çınarlar Projesi (Yaşlı Bakım) Kapsamında Saimbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım ilanına istinaden başvuru yapacaklar en geç 02/03/2017 saat 17.00 kadar Saimbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Alınacak personeller yaşlı bakım hizmetleri konusunda istihdam edileceğinden başvuruların içerisinden öncelikle sertifika sahibi olanlar tercih edilecek olup sertifikalı başvuruların olmaması halinde projenin amaçları doğrultusunda tüm başvurular Mütevelli Heyetince oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek personel alımı gerçekleştirilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.
Mütevelli Heyetince mülakata çağrılacak olanlar 03.03.2017 tarihinde Saimbeyli Kaymakamlığı internet sayfasında yayınlanacaktır. Mülakat sonuçları yine aynı kanalla ilan edilecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.