SAİMBEYLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GÜLÜMSEYEN ÇINARLAR (YAŞLI BAKIM) PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) PERSONEL ALIM İLANI
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak olan yaşlı bakım projesi ( Gülümseyen Çınarlar ) kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro ve Standartlan, İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlanna ilişkin Esaslar çerçevesinde şartlan tutan adaylar arasından 6 ay istihdam edilmek üzere iki bayan iki erkek olmak üzere 4 (dört) personel alımı yapılacaktır (asgari ücret mukabilinde)
İşin tanımı: Evde bakım elemanı; Temizlik ve bakım hizmeti, genel ev temizliği, çamaşır yıkama, ütüleme, yemek yapımı ve bulaşık yıkama, banyo, ev içi tamirat hizmeti, marangozluk, elektrik tesisatı, su tesisatı, dışanda yapılacak küçük onanmlar vs.
Görev Yeri: Saimbeyli Merkez ve Tüm Mahalleler
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,
- Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip olması,
- 18-45 yaşlan arasında olması,
- Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
■Türk Ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmaması
ÖZEL ŞARTLAR
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı vücut engeli bulunmamak,
- Erkek adayların askerliğini yapmış olması ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemesi -Erkek adaylar için ehliyet sahibi olması ve aktif araç kullanabilmesi gerekmektedir.
-Varsa iş deneyim belgesi
-İşin süresi 6 ay (2 ay deneme süreli)
-İstenilen iş gücü sayısı:4 (2 bayan, 2 erkek)
-Saimbeyli’de ikamet ediyor olmak ( Başvuru tarihinden geriye doğru en az 6 ay süreli) -Seyahat Engeli Bulunmamak
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER:
1 .Sözleşmeli iş talep formu,
2. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
3. İşe konu sertifika veya belgenin fotokopisi (aslı görülerek),
4. Nüfiıs cüzdan fotokopisi,
5.2 Adet fotoğraf, ö.Adli Sicil belgesi,
7. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
8. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi
9. Kendi el yazısı ile özgeçmişini belirten CV olması gerekmektedir.
10. Erkek adaylar için ehliyet fotokopisi (aslı görülecek)
11. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Gülümseyen Çınarlar Projesi (Yaşlı Bakım) Kapsamında Saimbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım ilanına istinaden başvuru yapacaklar en geç 13/07/2018 saat 08.30 kadar Saimbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Alınacak personeller yaşlı bakım hizmetleri konusunda istihdam edileceğinden başvuruların içerisinden öncelikle Yaşlı Bakım sertifikası, diploması ve tecrübe sahibi olanlar tercih edilecek olup sertifikalı veya diplomalı başvuruların olmaması halinde projenin amaçlan doğrultusunda tüm başvurular Mütevelli Heyetince oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek personel alımı gerçekleştirilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.
Mütevelli Heyetince mülakata çağrılacak olanlar Saimbeyli Kaymakamlığı internet sayfasında yayınlanacaktır. Mülakat sonuçlan yine aynı kanalla ilan edilecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.