TsE/870 STAI{DARTLARINA AYKIRI YİVsİz Av TÜFEĞİ VE AKSAMININ SATIşININ
YASAKLANMASINA DAİR KARAR
KARAR TARiIIİ , lhıoıızoıs
KARAR SAYISI : 20l8/Ol
252l sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin beşinci
f*rasında; "Sadece tabanca ve ttifek parçalan imal edecek olan]ardan TSE Standart Uygunluk
Belgesi, iiretilecek mamulitn perspektif ıesmi ve montaj resmi ile nrımune aranmaz, bu kuniuşlara
verilen faaliyet izin belgelerine sadece tabanca ve tüfek parçaları imal ettiği yazı|ır." hi,lkmü yer
alnaktadıı.
Üreticiler taıafından, namlu, kubuz (gövde), dipçik veya kabza, şok tüpü, mekanizm4 kilit,
emniYet, el kundağı, fişek haznesi (şarjör veya revolver), ateşleme tertibatı, takoz (tahdit tapası veya
Çubuğu) Pim, YaY, nişangah talomı, emniyet maıdalı vb. paıçaların hangilerinin izne tabi izne tabi
oluP olmadığı, iiretilen ve satışı yapılan aksam ile ilgili bildirimde bulunup bulunulmayacağı
hususunda yanlış yorumlamalar olduğu bildirilmiştiı.
Yivsiz tüfeklerin ana aksam ve tamamlaylcr unsurlaıınıı i.iretimi ile satış ve sonıasında
yapılacak işlemler uyulması gereken usul ve esaslar belirtilmiştir.
Amaç:
Madde-l Bu kaıar ile; TS 870 standardına aykın olarak üetilerek satışa sunulaıL yivsiz av tüfeği
ile aksamlarının bulundurulması ve satışının öniine geçilmesi amaçlanmıştır.
Kapsam
Madde-2 Bu karar; kara avcılığınd4 spor ve müsabakalarda" özel ve endüstriyel alanda kullarulan
yivsiz-setsiz tiifeklerin ve bu tiifeklere ait aksamlannrn TS 870 standaıdında belirtilen tanıma ve
özelliklere uygun olarak satışını kapsar.
Tan ımlar v e Ö zellikle ri :
Madde-3
1-Mülki Amir:Kaymakamlık Makam'nı
2- Kolluk:İlçe Emniyet MüdtlrlüğivAmirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı
3-Yivsiz Av Tüfeği: Av ve Spor amaçlı kullanılan yivsiz-setsiz TS 870 standardında belirtilen, yarı
otomatik, tekrarlayan, haznesiz, revolver, ağzdan dolma özel ve endüstriyel olarak iireülmiş ateşli
silah,
4- Türk Standardına Uygunluk Markası (TSE Markası): TSE markası, üzerine veya ambalajına
konulduğu malların veya hizmetin ilgili Ttırk Starıdardına uygun olduğunu, mamülle veya hizmetle
ilgili bir problem çıküğında Ti.irk Standartları Enstitüsihün garantisi altında olduğu ifade eden
işaıeti,
5- Tüfeğin Tamamlayıcı Unsurlarr:
:,l-Fİ+ Haznesİ: FiŞek yatağına stlriilecek mermileri banıdıran şarjör, revolver, tambur ve
benzeri kısmıru,
. 5,2-Takoz.-(Tahdit Tapası veya Çubuğu)ı Kısıtlayıcı mevzuat gereği, ttıfeğin fazla fişek
almasını engelleyici kolayca söküımeyecek yapıda tasanmtanmış tamamlayıc-ı aksam],
S,3-Namlu Uzunluğu: FiŞek yatağ tabanından namlu ağzına kadar olan (revolver tüfeklerde
revolver uzunluğu namlı uzuııluğuna dahildir) uzuntuğıı,
6, Tİn]e1 Namlu saYılarına ve yerleştirilme *lSY), duıumlarına göre bir namlulu, süperpoze (üst üste iki gifte (Yan Yana iki ym.lu.lu), üç namlulu, degiştliriletilir yedek namlu oİan tipteki yivsiz
1.§feklerinİ (iki ve üÇ narıtulu tipleıde namlula uyrr.İ y"a"t **lular aynr çuptu oıu*ı"."ğı giui
farklı çaplarda da olabilir),
7.Özeilikler:
7,1 YüzeYler: Tüfeklerin ahşap parçalarının diizgiin, çatlak, budak, ezik, çukur ve benzere
§ısurlan bulunmayaq cilalanmış, vemiklenm§ veya yağ emdirilmiş, kabza' İe el kundağında
kaymayı önleyici trtil açılmış alaru,
7.2 FiŞek Haznesiı Yan otomatik ve tekrarlayan tiifeklerde fışeklerin yüklendiği, şarjör, magazin tilpit revolver ya da tambur gibi değişik tiplerde olan aksamı,
. . 7-3 Namlu: Uzunluğu 45,5 cm. (457,2 nm.) den az otmayan ve namlu uzunluklannın
seçiminde tlretici tarafindan beyan edilen uzunlukta olan krsmnr,
7.4 Dibçik katlanır veya tabanca tipli, basit müdüale ile kolayca çıkanlamayacak
şekildeki aksamı ifade eder.
Hukuki Dayanak :
Madde-4 Bu kırar;
252l sayı|ı Avda ve Spoıda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancalan ve Av Bıçaklannın
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulması Dair Kanıın,
5237 sayılı Ti.irk Ceza Kanunu,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
2521 sayılı.Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancalan ve Av Bıçaklannın yapımı, Alımı, satımı ve Bulundıırulması Dair kanunun uygulanmasına iıişkin yönetmelik.
lçişleri Bakanlığının 1 8/04/20 1 3 Iarih v e 20 l 3 l20 sayılı Genel gesi,
Ttirk Standartlaıı Enstitüsü'niln TS/870 Standardizasyonu,
İçişleri Bakanhğının 22101/20|8 tarih ve 472277|'5-55b9-626g0l?ol842 sayılı yazısma
dayanılarak hazırlanmıştır. Sahş :
Madde-S Bu karar ile satışa sunulacak yivsiz av ttifeği ve aksamlan;
1) Yivsiz av tlifeği ve aksamlaıı miinhasran Satıcllık @ayilik) Belgesi bulunan işyerlerinde
sahlabilir.
2) Yivsiz av tiifeklerinin namlu boyu 45.72 cm. (457,2 mm.)'den krsa olan yivsiz av tiifeği ve
aksamırun satışı yapılamaz.
3) DiPÇiği kısalır, katlanır, tabanca kabza şeklinde olan yivsiz av ttifeği ve aksamınıı satışı
yapılamaz.
4) FiŞek kaPasiteleri 2 (iki) ile sınırlandıı mayan yüksek kapasiteli şarjörlerin satışı yapılamaz.
5) Satıcılık (Bayilik) Belgesi olan gerçek ve ttizel kişi, işyerinde bulundurduğu, satışını
yapacağı yivsiz av tüfeklerinin faaliyet izin belgelerini, işyerinde ve istenildiğinde her an
ibraz edebilecek şekilde bulunduracaktır.
6) Tamburalı şarjörler ihraç kayıtlı fuetildiği için yurt içinde sahşı yapılamaz.
7) Sahşa yapılacak yivsiz av ttifeği tizerinde TSE uygunluk markasıru gösterir logo işareti
bulunacaktır.
8) SaüŞı yapılacak yivsiz av ttifeğinin, kubuz (gövde) üzerinde, iiretici firmanın markası, seri
numarası; namlu iizerinde gövde İle aynl veya farklı seri numaıasr, tüfeğin kalibresi ve fişek
yatağı uzunluğu, iiretim yılı, üretildiği ülke adı ve işareti bulunacaktu.
Ceza HükümIeri
Madde-6 Bu kararda da belirtildiği şekilde;
l- Karar yürtlrlüğe girmesine müteakip, karann tebliğ edildiği tarihten itibaren TS 870
standardına aykın olarak imal edilmiş yivsiz av tüfeğini elinde bulunduranlar 30 (Otuz)
giin içerisinde, yivsiz av tüfeğini i.lretildiği fabrikasında TS 870 standardına uygun hale
getirteceklerdir. Bunun miimkt1n olmaması halinde, yivsiz av ti.lfeğinin mülkiyetini
kamuya geçirmek üzere kolluk birimine teslim edeceklerdir. Teslim alan kolluk birimi
mülkiyetini kamuya geçirecektir.
2- TS 870 Standardına aykırı olarak imal edilmiş, yivsiz av tiifeği ve aksamını bulunduran
ve satan işyerinirı bulunduğu yerdeki mülki amirliklerce, 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu'nun 32'inci maddesine göre cezalandırılacaktır.
3- Bu kararda belirtilen hiikümlere uyulmaması halinde, satışı yapan işyerinin faaliyeti
kolluk tarafından men edilecek ve tespit edilen uygunsuzluğun konusuna göre;5237
sayılı Tiirk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 18, 32
ve 36'inci maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 1l ve 66'inci maddeleri i|e 2559
sayılı PVSK'nın 14'uncu maddesi geıeğince yasal işlem yapılacaktır.
Yürürlük
Madde-7 Bu karar yayımı tarihinde yiirürlüğe girer.
Yürütme
Madde-8 Bu karar İlçe Kalmakamhkları'nca (ilgili kolluk kuwetleri marifetiyle) yürütüliil.
 
 
Mahut DEMIRTAŞ
Vali